วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ทำความรู้จักกับอาจารย์ รับฟังการแนะนำรายวิชาและรับทราบถึงวิธีการให้คะแนน แบ่งกลุ่มทำงานวิเคราะห์เกี่ยวกับคำพ่อสอน
สัปดาห์ที่ 2 เข้าหอสมุดโดยรับการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือจากเว็บไซต์ของหอสมุด
สัปคาห์ที่ 3 เข้าห้อง computer โดยฝึกการสร้าง E- BLOGGER
สัปดาห์ที่4 ฝึกการใช้โปรแกรม Mind Manager และการ Download ข้อมูล IT โดยได้การบ้านคือให้ Download คลิปวีดีโอเกี่ยวกับคำพ่อสอนมา update ใน Blog ของเรา
สัปดาห์ที่ 5 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเลือกสรรค์ข้อมูลทาง IT และนำเสนอการสืบค้นด้วยโปรแกรม Mind Manager
สัปดาห์ที่ 6 นำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 7 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากระบบสารสนเทศสัมภาษณ์ โดยการบ้านของสัปดาห์นี้คือ เขียนเรียงความเกี่ยวกับ คำพ่อสอนจากหนังสือหน้า 29-42

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น