วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ทำความรู้จักกับอาจารย์ รับฟังการแนะนำรายวิชาและรับทราบถึงวิธีการให้คะแนน แบ่งกลุ่มทำงานวิเคราะห์เกี่ยวกับคำพ่อสอน
สัปดาห์ที่ 2 เข้าหอสมุดโดยรับการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือจากเว็บไซต์ของหอสมุด
สัปคาห์ที่ 3 เข้าห้อง computer โดยฝึกการสร้าง E- BLOGGER
สัปดาห์ที่4 ฝึกการใช้โปรแกรม Mind Manager และการ Download ข้อมูล IT โดยได้การบ้านคือให้ Download คลิปวีดีโอเกี่ยวกับคำพ่อสอนมา update ใน Blog ของเรา
สัปดาห์ที่ 5 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเลือกสรรค์ข้อมูลทาง IT และนำเสนอการสืบค้นด้วยโปรแกรม Mind Manager
สัปดาห์ที่ 6 นำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 7 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากระบบสารสนเทศสัมภาษณ์ โดยการบ้านของสัปดาห์นี้คือ เขียนเรียงความเกี่ยวกับ คำพ่อสอนจากหนังสือหน้า 29-42

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2533
ที่อยู่ 78 หมู่ 9 ตำบล พิกุลออก อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครนายก 26110
หมู่โลหิต A
สีที่ชอบ ดำ ขาว เทา
สิ่งที่อยากทำหลังเรียนจบ เปิดโรงเรียนสอนพิเศษ
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน บ้านนา"นายกพิทยากร"

ความคาดหวังของรายวิชา

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ web blog
2. สามารถสร้างและใช้งาน web blog ได้
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
4. ระบุความสำคัญและความจำเป็นของการมีทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. มีทักษะการเลือกสรรข้อมูล
6. ได้ A ในวิชาการทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล